اختتامیه المپیاد ورزشی درون مدرسه ای 5 اسفند

گزارش تصویری: اختتامیه الپیاد ورزشی درون مدرسه ای