تصاویر مربوط به بازدید دانش آموزان از موزه مردم شناسی بوشهر

خانم منصوری ظفر

بازدید دانش آموزان از آب انبار قوام

 

 دانش آموزان از آب انبار قوام بازدید کردند، همچنین ضمن بازدید علمی، ناهار را نیز در رستوران آن میل کردند.

 

 خانم منصوری ظفر

استقبال پرشور دانش آموزان از ریس جمهور

استقبال پرشور دانش آموزان از ریس جمهور محترم در روز 23 دیماه  با پای پیاده تا ورزشگاه شهید بهشتی