بازديد دانش آموزان پايه هشتم از گلخانه

بازديد دانش آموزان پايه هشتم از گلخانه در روز

٦/١٢/٩٣ با حضور سركار خانم تمجيدي دبيرهنر


عكاس:رضـوان زارع

معرفی انواع خط ریحان، توفیع، رقاع و تعلیق

 

خانم تمجیدی

 

 • معرفی انواع خط ریحان، توفیع، رقاع وتعلیق
 • معرفی انواع خط ریحان، توفیع، رقاع وتعلیق
 • معرفی انواع خط ریحان، توفیع، رقاع وتعلیق
 • معرفی انواع خط ریحان، توفیع، رقاع وتعلیق

بازدید از نمایشگاه گرافیک هنرستان نمونه ریحانه

 

خانم تمجیدی

 

 • بازدید از نمایشگاه گرافیک هنرستان نمونه ریحانه
 • بازدید از نمایشگاه گرافیک هنرستان نمونه ریحانه
 • بازدید از نمایشگاه گرافیک هنرستان نمونه ریحانه

بازدید از نمایشگاه کتاب امیر کبیر

 

خانم تمجیدی

 

 • بازدید از نمایشگاه کتاب امیر کبیر
 • بازدید از نمایشگاه کتاب امیر کبیر
 • بازدید از نمایشگاه کتاب امیر کبیر

ساخت ماکت با مواد دور ریز

 

خانم تمجیدی

 

 • ساخت ماکت با مواد دور ریز
 • ساخت ماکت با مواد دور ریز
 • ساخت ماکت با مواد دور ریز
 • ساخت ماکت با مواد دور ریز
 • ساخت ماکت با مواد دور ریز
 • ساخت ماکت با مواد دور ریز
 • ساخت ماکت با مواد دور ریز
 • ساخت ماکت با مواد دور ریز
 • ساخت ماکت با مواد دور ریز
 • ساخت ماکت با مواد دور ریز
 • ساخت ماکت با مواد دور ریز
 • ساخت ماکت با مواد دور ریز
 • ساخت ماکت با مواد دور ریز
 • ساخت ماکت با مواد دور ریز
 • ساخت ماکت با مواد دور ریز
 • ساخت ماکت با مواد دور ریز
 • ساخت ماکت با مواد دور ریز
 • ساخت ماکت با مواد دور ریز

مقالات دیگر...

 1. فعالیت های درس هنر