معرفی انواع خط ریحان، توفیع، رقاع و تعلیق

 

خانم تمجیدی

 

 • معرفی انواع خط ریحان، توفیع، رقاع وتعلیق
 • معرفی انواع خط ریحان، توفیع، رقاع وتعلیق
 • معرفی انواع خط ریحان، توفیع، رقاع وتعلیق
 • معرفی انواع خط ریحان، توفیع، رقاع وتعلیق

بازدید از نمایشگاه کتاب امیر کبیر

 

خانم تمجیدی

 

 • بازدید از نمایشگاه کتاب امیر کبیر
 • بازدید از نمایشگاه کتاب امیر کبیر
 • بازدید از نمایشگاه کتاب امیر کبیر

فعالیت های درس هنر

خانم تمجیدی

 • کار مشترک درس ریاضی و هنر
 • کار مشترک درس ریاضی و هنر
 • کار مشترک درس ریاضی و هنر
 • کار مشترک درس ریاضی و هنر
 • کار مشترک درس ریاضی و هنر
 • کار مشترک درس ریاضی و هنر
 • کار مشترک درس ریاضی و هنر
 • آموزش ایجاد گیره و واگیره
 • آموزش ایجاد گیره و واگیره
 • آموزش ایجاد گیره و واگیره
 • آموزش ایجاد گیره و واگیره
 • آموزش ایجاد طرح سه بعدی
 • آموزش ایجاد طرح سه بعدی
 • آموزش ایجاد طرح سه بعدی
 • آموزش ایجاد طرح سه بعدی
 • آموزش ایجاد طرح سه بعدی
 • آموزش ایجاد طرح سه بعدی
 • آموزش ایجاد طرح سه بعدی

بازدید از نمایشگاه گرافیک هنرستان نمونه ریحانه

 

خانم تمجیدی

 

 • بازدید از نمایشگاه گرافیک هنرستان نمونه ریحانه
 • بازدید از نمایشگاه گرافیک هنرستان نمونه ریحانه
 • بازدید از نمایشگاه گرافیک هنرستان نمونه ریحانه