دیدار مدیر و کارکنان و دانش آموزان دبیرستان شهید سهام خیام با خانواده شهدا و آزادگان (2)

شرح وظایف مدیر مدرسه