تماس با ما

 

بوشهر - خیابان عاشوری - رو به روی شرکت مخابرات استان - جنب هنرستان نمونه ریحانه - دبیرستان دخترانه شهیده سهام خیام (شاهد دختران)

 

نقشه مدرسه

 

تلفن: 07733331820   ،   07733322333