توزیع لباس فرم آموزشگاه

توزیع لباس فرم دبیرستان شهید سهام خیام دوره اول ( شاهد دختران ) در سال تحصیلی 97-1396