نمایش روش های انتقال گرما

 

شرکت دانش آموزان مدرسه شهیده سهام خیام در جشنواره خوارزمی (مسابقه آزمایشگاه علوم)

 

 

یکی از رشته هایی که در جشنواره خوارزمی، دانش آموزان با هم به رقابت می پردازند بخش آزمایشگاه علوم تجربی است که بعد از انتخاب دانش آموزان در مرحله آموزشگاهی در قالب گروههای سه نفره از هر مدرسه در مرحله منطقه ای(شهری) به رقابت میپردازند و در صورت کسب امتیاز لازم سه گروه به مرحله بالاتر وارد می شوند.
درضمن مسابقه در هر مرحله در سه حیطه عملی(انجام آزمایش)، شناخت وسایل و ابزارآزمایشگاهی و دانشی(عملی -علمی) برگزار میشود.

 

ساخت بتن

خانم لک

 

بازدید از نمایشگاه کتاب پژوهش سرای شهید خوشبخت

 

خانم لک

  • بازدید از نمایشگاه کتاب پژوهش سرای شهید خوشبخت.....7
  • بازدید از نمایشگاه کتاب پژوهش سرای شهید خوشبخت.....7
  • بازدید از نمایشگاه کتاب پژوهش سرای شهید خوشبخت.....7
  • بازدید از نمایشگاه کتاب پژوهش سرای شهید خوشبخت.....7
  • بازدید از نمایشگاه کتاب پژوهش سرای شهید خوشبخت.....7
  • بازدید از نمایشگاه کتاب پژوهش سرای شهید خوشبخت.....7
  • بازدید از نمایشگاه کتاب پژوهش سرای شهید خوشبخت.....7

بازدید دانش آموزان از نمایشگاه کتاب پژوهشسرای شهید خوشبخت

خانم سعیدی و خانم لک

 


*****