اطلاعیه: برگزاری آزمون تیمز دروس علوم و ریاضی در تاریخ روز دوشنبه 93/12/11

بازدید دانش آموزان هشتم یک ازخانه ریاضیات

 • بازدید دانش آموزان هشتم یک ازخانه ریاضیات
 • بازدید دانش آموزان هشتم یک ازخانه ریاضیات
 • بازدید دانش آموزان هشتم یک ازخانه ریاضیات
 • بازدید دانش آموزان هشتم یک ازخانه ریاضیات
 • بازدید دانش آموزان هشتم یک ازخانه ریاضیات
 • بازدید دانش آموزان هشتم یک ازخانه ریاضیات
 • بازدید دانش آموزان هشتم یک ازخانه ریاضیات
 • بازدید دانش آموزان هشتم یک ازخانه ریاضیات
 • بازدید دانش آموزان هشتم یک ازخانه ریاضیات
 • بازدید دانش آموزان هشتم یک ازخانه ریاضیات
 • بازدید دانش آموزان هشتم یک ازخانه ریاضیات
 • بازدید دانش آموزان هشتم یک ازخانه ریاضیات
 • بازدید دانش آموزان هشتم یک ازخانه ریاضیات
 • بازدید دانش آموزان هشتم یک ازخانه ریاضیات
 • بازدید دانش آموزان هشتم یک ازخانه ریاضیات
 • بازدید دانش آموزان هشتم یک ازخانه ریاضیات
 • بازدید دانش آموزان هشتم یک ازخانه ریاضیات
 • بازدید دانش آموزان هشتم یک ازخانه ریاضیات
 • بازدید دانش آموزان هشتم یک ازخانه ریاضیات
 • بازدید دانش آموزان هشتم یک ازخانه ریاضیات
 • بازدید دانش آموزان هشتم یک ازخانه ریاضیات
 • بازدید دانش آموزان هشتم یک ازخانه ریاضیات
 • بازدید دانش آموزان هشتم یک ازخانه ریاضیات
 • بازدید دانش آموزان هشتم یک ازخانه ریاضیات
 • بازدید دانش آموزان هشتم یک ازخانه ریاضیات

نمودار پیشرفت درس ریاضی

خانم مهیمنیان پور

هفتم 2 و هشتم 5و6

آزمون تورنی

 • آزمون تورنی
 • آزمون تورنی
 • آزمون تورنی
 • آزمون تورنی
 • آزمون تورنی
 • آزمون تورنی
 • آزمون تورنی
 • آزمون تورنی
 • آزمون تورنی

فعالیت های دانش آموزان خانم بهلولی در خانه ریاضیات

برای دیدن عکس های بیشتر اینجا را کلیک کنید