مختصات بردار انتقال هفتم 2

 

مهیمنیان پور

آزمون تورنی

  • آزمون تورنی
  • آزمون تورنی
  • آزمون تورنی
  • آزمون تورنی
  • آزمون تورنی
  • آزمون تورنی
  • آزمون تورنی
  • آزمون تورنی
  • آزمون تورنی

سطح و حجم....هفت2

خانم مهیمنیان پور

نمودار پیشرفت درس ریاضی

خانم مهیمنیان پور

هفتم 2 و هشتم 5و6

مساحت جانبی و کل 2و3